45. พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล”

ใน พ.ศ. 2561 แหล่งหญ้าทะเลใน 19 จังหวัด มีพื้นที่รวมทั้งหมด 159,828 ไร่ เมื่อพิจารณาตามการแบ่งเขต พบว่า บริเวณทะเลอันดามันตอนล่าง มีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลมากที่สุด 66,820 ไร่ รองลงมา คือ บริเวณทะเลอันดามันตอนบน อ่าวไทยตอนกลาง ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อ่าวไทยตอนล่าง และอ่าวไทยตอนบนมีพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล 32,811 29,242 26,026 4,899 และ 30 ไร่ ตามลำดับ

พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลในประเทศไทย พ.ศ. 2561

หมายเหตุ: ข้อมูลสรุป ณ พ.ศ. 2561

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562